املاک و مستغلات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. املاک و مستغلات

یکي از فرصت هاي جذاب سرمايه گذاري در ايران که همواره بخش زيادي از سرمايه هاي افراد به سمت آن سرازير مي گردد، املاک و مستغلات است.

براي ارزيابي تاثير حضور املاک و مستغلات در پرتفوي سرمايه گذاران از روش ميانگين- واريانس استفاده شده است. مرز کارآيي يک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار ديگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوي ترسيم شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوي، مرز کارايي را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ريسک و بازده پرتفوي هاي بهينه مي گردد. همچنين نتايج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پايين ريسک و وزن بالاي آن در سطوح بالاي ريسک است.

دالیل اصلی اهمیت سرمایه گذاری در امالک و مستغالت چند دلیل عمده برای در نظر گرفتن امالک و مستغالت به عنوان یکی از روشهای سرمایهگذاری مطرح شده است:
با تخصیص بخشی از سبد دارایی به امالک و مستغالت ریسک کل سبد دارایی پرتفوی کاهش مییابد.
داشتن بازده مطمئن بیش تر از نرخ بدون ریسک(ایجاد مصونیت در برابر افزایش یا کاهش قیمتها: یکی از مزایای عمده امالک و مستغالت،مصونسازی سرمایهگذار در برابر افزایش قیمتهاست، جریان نقدی ناشی از سرمایهگذاری در امالک و مستغالت، سرمایهگذاران را در برابر افزایش قیمتها ایمن میکند.

ایجاد جریانهای نقدی در پرتفوی: یکی از مزیتهای سرمایهگذاری در امالک و مستغالت
جریانهاینقدی است که این سرمایهگذاری ایجاد میکند، سرمایهگذاران میتوانند انتظار داشته باشند
که این درآمد نقدی هر سال حداقل به اندازه تورم رشد کند )ویلسون و همکاران، )
به طور کلی سرمایهگذاری در امالک و مستغالت به این شکل مختلف انجام میشود:
سرمایهگذاری در امالک و مستغالت به طور مستقیم: مانند خرید زمین و مسکن.
سرمایهگذاری در ابزار بدهی امالک و مستغالت: مانند سرمایهگذاری در وامهای مسکن.
سرمایهگذاری در صندوقهای امالک و مستغالت
.سرمایه گذاری در ابزار بدهی امالک و مستغالت به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی

 

بخش زمین و مسکن همواره یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران بوده است، آمار حسابهای ملی نشان میدهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است. به طوری که در 10 سال اخیر سهم متوسط این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 1 درصد بوده است.

فهرست